2013: IM Aravindh Chidambaram and Priyanka Kalidas.

2014: Priyanka Kalidas, Krisha and Kruthiga.

2015: Priyanka and Mahalakshmi.

2016: Pranesh.

2017: Pranesh and Savitha Shri.

2018: Savitha Shri.

2019: Pranesh, Savitha Shri and Lakshman Karuppaiah.