2013: IM Aravindh Chidambaram and Priyanka Kalidas.

2014: Priyanka Kalidas, Krisha and Kruthiga.